Award-winning works 2022

Grand Prize
“shachi to oyogu”

Noriyuki Hayakawa
Wildlife category award
“hi no tori”

Akira Sato
Landscape category award
“itetsuku rausudake”

Keito Yoshida
Snap category award
“otsukaresamadesu”

Hiroyuki Ootsuka
Special prize Shiretoko Rausu tourism association president award
“asahi no naka no kari”
Masao Yamamoto