Award-winning works 2020

Grand Prize
“Rausu no umi de konnichiwa”

Michiko Tanaka
Wildlife category award
“Oowashi no setsujho kessen”

Akihiro Mifune
Landscape category award
“Asahi ni haeru”

Noriyuki Hayakawa
Snap category award
“Itsuka ha aeru yone”

Osamu Takahashi
Special prize Shiretoko Rausu tourism association president award
“Yajhu to hana”
Yukihiro Kawasaki