Award-winning works 2015

Grand Prize・Wildlife category award
“Nagi no naka wo”
Morio Tsuda
Snap category award
“Haru chikashi Tenchozane”
Morio Tsuda
Landscape category award
“Kossori to haru ga kita”
Tomokazu Satou